Vladimir Stack - Produktionsanlagen
Vladimir Stack - Produktionsanlagen
Cz En De Ru

Návod k obsluze

Spuštění mačkače:

1)     Mačkač postavíme na násypku (N), vzhůru nohama a do stojanu (G) zasuneme přiložené nohy (trubky) a zajistíme. Po této montáži postavíme stroj do pracovní polohy.

 

2)     Zapojíme připojovací kabel do elektrické sítě. Přesvědčíme se, jestli se mačkací válce točí správným směrem a to tak, že na hlavním vypínači (H) stiskneme černé tlačítko (D). Kontrolním šroubem otáček (K), zjistíme zda se točí ve směru šipky nad tímto šroubem. Pokud se točí opačným směrem, je nutno na stroji přehodit fáze. Stroj vypneme červeným tlačítkem (E). Před naplněním násypky (N), se přesvědčíme zda je hradítko (C) zasunuté tak, aby byl uzavřen přístup obilí do prostoru mezi mačkací válce (M). Pokud by se obilí dostalo do tohoto prostoru před spuštěním motoru, došlo by k zahlcení a stroj se nerozběhne! V tom případě postupujte podle bodu 4 tohoto návodu.

3)     Před zapnutím motoru, nastavíme hrubost mačkání. Povolíme páku (A) (povolíme směrem doleva), pákou (B) pohybem nahoru válce přiblížíme a dolů oddálíme. Tímto snadno nastavíme mezeru mezi válci podle potřeby. Nastavení zajistíme opětným zajištěním páky (A) (dotahujeme směrem do leva). Černým tlačítkem (D) zapneme motor, pomalu táhlem (C) otevíráme hradítko. Po chvilce hradítko opět uzavřeme, vypneme motor a zkontrolujeme namačkané zrno zda nám vyhovuje hrubost.

Hradítko otevíráme tak, aby motor utáhl zátěž při mačkání a nezahltil se. Děje se tak s ohledem na příkon motoru (2,2KW nebo 3KW) a také na velikosti nastavené mezery mezi válci. Čím je mezera menší, tím méně můžeme hradítko otevřít a obráceně.

4)   Pokud dojde zahlcení, nebo vniknutí cizího předmětu mezi válce, postupujte následovně.

Vypněte motor, pokud jej již nevypnula zátěžová pojistka v hlavním vypínači, uzavřete hradítko (C), povolte páku (A), páku (B) dejte co nejvíce dolů, zapněte na krátkou dobu motor (aby se přetočily válce a nežádoucí předmět vypadl ven), vrátíme páku (B) do původní polohy, zatáhneme páku (A) a můžeme pokračovat v mačkání předcházejícím způsobem .

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 

1)     Nikdy nesaháme rukou ani jinými předměty do prostoru hradítka v násypce, pokud je stroj v chodu!

2)     Při čištění stroje je nutné, aby byl odpojen od elektrické sítě!

3)     Při přepólování motoru, je také nutné odpojení od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem!

4)     Opravu elektrické instalace, musí provádět odborník s patřičnou kvalifikací!

 

 

 návod k obsluze  
 pro zvětšení klikněte na obrázek  
   Výrobce: Vladimír Štos
Číčenice 66
387 71
IČO: 63429152
DIČ: CZ5511011638


Výrobek: mačkač zrní SUPER 1000


popis a funkce výrobku:
mačkač válcový , určen na vločkování zemědělských produktů (obilovin všeho druhu).


prohlašuje na svoji výhradní zodpovědnost:
že výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími předpisy a normami;

nařízení vlády č. 169/1997 Sb., nařízení vlády č.170/1997 Sb., Vyhláška ČUBP hygienické předpisy sv. 36/1977 MZ ČR, vyhláška MZ ČR č. 13/1977,
ČSN 49 61 00, ČSN EN 292 – 1,2, ČSN 83 2041, ČSN 83 2002,
ČSN 01 1603, ČSN 01 01606, ČSN EN 60204 – 1 a ČSN 33 2310.

Při posuzování schody bylo postupováno podle § 12, odst. 4, písm. b) zákona
Č. 22/1997 Sb.


Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný a přijal jsem opatření, kterým zabezpečuji schodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací: norma PN12 32 37 a se základními požadavky
dle nařízení vlády č. 169/1977 Sb. A 170/1977 Sb.

 

V Číčenicích dne ed20.12.2011 ………………………………
razítko a podpis
 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies